Rys historyczny

Powstanie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) wiąże się ściśle z powołaniem Śląskiej Akademii Medycznej (ŚAM) w Zabrzu-Rokitnicy w 1948 r. I Katedra i Klinika Dermatologii ŚAM powstała w roku akademickim 1950/1951 w Zabrzu na terenie Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 2 przy ul. Curie-Skłodowskiej 10.

W maju 1951 r. otwarto 2 oddziały liczące ogółem 68 łóżek.

Po powołaniu Kliniki Dermatologii w Zabrzu pod kierownictwem profesora Tadeusza Chorążaka z Jego inicjatywy utworzono Oddział Śląski PTD po zgodzie wydanej przez MZiOS. Pierwsze organizacyjne zebranie naszego Oddziału odbyło się 17 marca 1950 r. w Katowicach w Miejskim Oddziale Dermatologicznym którym kierował dr Powroźny.

W zebraniu udział wzięło 38 dermatologów spośród , których wybrano 1-szy Zarząd Oddziału Śląskiego PTD w składzie: przewodniczący – prof. Tadeusz Chorążak, z-ca przewodniczącego – dr Powroźny, sekretarz – docent Wiesław Rasiewicz,skarbnik – dr Tirk.

 

W czasie tego zebrania prof. dr hab. med. Tadeusz Chorążak przedstawił zebranym program nauczania studentów w zakresie dermatologii i wenerologii, kształcenia podyplomowego oraz potrzeby wyposażenia oddziałów oraz poradni konieczne do prowadzenia akcji „W”. W okresie 65-lecia oddziału Śląskiego PTD kolejnymi przewodniczącymi byli po profesorze Tadeuszu Chorążaku, docent Wiesław Rasiewicz, dr Olwiński, dr Kenda a po przeniesieniu Kliniki do Katowic profesor Józefa Rubisz-Brzezińska, dr Śmigla, profesor Tadeusz Bogdanowski, dr Szymczykowa a obecnie od 06.2001 r. profesor Ligia Brzezińska-Wcisło.

 

Klinika w swej działalności miała ogromne znaczenie dla naszego regionu, ponieważ była ośrodkiem szkolenia młodej kadry dermatologicznej. Początkowo posiedzenia naukowe odbywały się wyłącznie w Klinice, a od początku lat 60-tych przyjął się zwyczaj organizowania posiedzeń w terenie na bazie istniejących oddziałów dermatologicznych. Miało to duże znaczenie dla rozwoju ośrodków pozaklinicznych, ponieważ zachęciło Ordynatorów i cały zespół do pogłębiania działalności klinicznej i naukowej. Po pewnym czasie zmieniła się część referatowa zebrań, gdyż zaczęliśmy zapraszać wybitnych polskich dermatologów z całego kraju oraz przedstawicieli innych specjalności.

 

Obecnie większość posiedzeń organizuje Katowicka Klinika Dermatologii (dwa Zabrzańska w ciągu roku). Do oddziałów, które chętnie obecnie organizują posiedzenia należą oddziały w: Tychach, Rybniku, Cieszynie i Katowicach (dawniej oddział w Bytomiu prowadzony przez p. ordynator Bożenę Suwałę- Jurczyk). Nawiązaliśmy współpracę z Czeskim Towarzystwem Dermatologicznym w Ostrawie, spotkaliśmy się parokrotnie w Katowicach czy Ostrawie oraz z ośrodkami dermatologicznymi w Słowacji.

 

W 1974 r. profesor Józefa Rubisz-Brzezińska przewodnicząca Oddziału zorganizowała Ogólnopolski XX Zjazd PTD w Katowicach z udziałem dermatologów z kraju a także gości zagranicznych. Zjazd był wielkim sukcesem organizatorów a przede wszystkim Jej Przewodniczącej profesor Józefy Rubisz-Brzezińskiej młodego stażem Kierownika Kliniki Dermatologii, której pracowitość, zapał, energia i poświęcenie znalazły uznanie wśród wszystkich uczestników.

Po przeniesieniu Kliniki do Katowic na przełomie 1969/1970 i przejściem profesora Tadeusza Chorążaka na emeryturę, w październiku 1971 r. kierownictwo Kliniki objęła profesor Józefa Rubisz-Brzezińska i pełniła tę funkcję do śmierci tj. do roku 1997. Przez niespełna 2 lata szefował profesor Tadeusz Bogdanowski, a po nagłej Jego śmierci kierownictwo Kliniki objęła profesor Ligia Brzezińska-Wcisło (1999 r.).

W 1977 r. powołano w Zabrzu II Wydział Lekarski i II Klinikę Dermatologii, która znalazła swoje miejsce ponownie w Szpitalu (gdzie mieścił się oddział dermatologii miejskiej) przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 10. Kolejnymi jej kierownikami byli: docent Alina Pietrzykowska-Chorążak, dr Żebracka, dr Bendkowski, dr Filipowska.

Po śmierci docent Aliny Pietrzykowskiej-Chorążak w 1986 r. decyzją Jego Magnificencji Rektora obowiązki kierownika Kliniki pełniła dr Filipowska starając się podołać obowiązkom i wiernie naśladować swojego nauczyciela. Kuratorem Kliniki była profesor Józefa Rubisz-Brzezińska jak zawsze życzliwa, wspierająca zespół i udzielająca porad dotyczących wszystkich problemów. W latach 1987-1991 funkcję pełnienia obowiązków kierownika Kliniki przejęła dr Żebracka. W 1991 roku na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika Kliniki powołano dr Bendkowskiego a kuratorem został profesor Tadeusz Bogdanowski. W roku 2003 w wyniku reorganizacji, na bazie II Katedry i Kliniki Dermatologii w Zabrzu powstaje Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu, której kierownikiem zostaje docent Jerzy Jarząb.

Istniały Wojewódzkie Poradnie Dermatologiczne, których kierownikami byli bardzo doświadczeni dermatolodzy:

w Katowicach pełnili tę funkcję dr Kenda, dr Totuszyński, dr Śmigla, dr Seferowicz, dr Szczeklik-Franek i dr Prohaska.

W Częstochowie prowadzili Wojewódzką Poradnię kolejno:

dr Niewmierzycka-Kłysik, dr Mikulska-Gutowska, dr Markowska-Bernaczyk, a w Bielsku-Białej dr Jopkiewicz, dr Śmigla i dr Lesińska.

 

Obecnie na terenie województwa śląskiego jest jedna Katedra i Klinika Dermatologii SUM w Katowicach oraz jedna Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii SUM w Zabrzu. Poza tym jest jeden oddział dermatologii dziecięcej i 11 oddziałów dermatologicznych, które dysponują łącznie z klinikami 340 łóżkami w tym 18 łóżek dziecięcych.

Publicznych i niepublicznych poradni jest 168, w których zatrudnionych jest około 201 lekarzy z II stopniem specjalizacji i 113 z I stopniem (z pominięciem lekarzy pracujących w poradniach przyszpitalnych, ponieważ są liczeni w oddziałach). Liczba lekarzy pracujących w poradniach podana jest w przybliżeniu, ponieważ czasami 1 lekarz pracuje w 2 lub 3 poradniach.

Ponadto wspólnie z Oddziałem Katowickim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego od 2011 r. organizowane są corocznie cieszące się ogromnym powodzeniem posiedzenia naukowo-szkoleniowe poświęcone leczeniu chorób dermatologicznych oraz problemów wypisywania leków recepturowych nowym podłożom oraz zasadom wypisywania.

Obecnie oddział liczy 343 członków (na dzień 31.12.2015).